Overdenkingen uit de gemeente Jan Visser jr.

De nieuwste stukjes zijn te lezen op https://janvisserjunior.nl

——————————————–

———————————

          CHRISTEN?

Volgens de Bijbel bestaan er onechte Christenen, die misschien zelf ook niet weten dat ze het niet echt zijn. Omdat in Matteüs 7 vers 22 staat:
“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt.”
Misschien is het daarom nuttig om in deze tijd, die gekenmerkt wordt door de leugen, te definiëren van uit de Bijbel wat een Christen eigenlijk is.

Is een Christen bv. iemand die elke week naar een goede kerk gaat? Omdat iedereen de kerk kan binnenstappen, waaronder veel valse leraars, is het onwaarschijnlijk dat dat een Christen van u maakt.

Ook bent u geen Christen omdat u gedoopt bent als kind, omdat die volledig on-Bijbels is, maar ook de volwassen doop geeft u geen redding als het niet echt is.
De doop is bedoeld als uiterlijk teken voor uzelf en uw omgeving om te laten zien dat er iets fundamenteels is veranderd in uw innerlijk. Maar kan ook opgedrongen worden door bv. groepsdruk.

Is een Christen dan iemand die uitverkoren is door God en dat u daar dus zelf niets mee te maken hebt, zoals de calvinisten geloven? Ik kan dat niet geloven, omdat u dan van de hele Bijbelse geschiedenis een toneelstukje maakt, waarin de rol van iedereen al vaststaat vanaf het begin. Volgens mij een on-Bijbelse positie, want door de hele Bijbel heen zien wij dat God de mens zoekt en oproept tot bekering. Jesaja 1 vers 18 zegt:
“Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Here. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.”  (in het Engels nog mooier: “Come let us reason”)

Goede daden doen maakt u ook al geen Christen, omdat er genoeg ongelovige mensen zijn die goede daden doen. Maar vooral zijn goede daden geen voorwaarde om Christen te worden, maar het resultaat, als het goed is, van Christen zijn.

Is het dan genoeg om te geloven dat Jezus bestaat en zelfs voor u gestorven is? In Jakobus 2 vers 14 staat:
“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? “

Ten eerste de satan en co geloven ook dat Jezus bestaat en voor ons gestorven is. en ten tweede denk ik dat het woord “geloven” een hele zwakke betekenis heeft in de Nederlandse taal. Zo van: ik geloof het wel. 

Tot zondebesef komen en uw zonden belijden voor God is wel wezenlijk, maar op zichzelf niet genoeg om Christen te worden, want hoelang duurt uw berouw voordat u weer in uw oude zonden vervalt? 
Als we Lukas  14 vers 25 t/m 35 lezen zien we dat Jezus ons oproept om de kosten te berekenen van het Christen zijn voordat we er aan beginnen. Dus het is zeker niet zo maar wat!

Het antwoord krijgen wij, zoals altijd, van de Here Jezus zelf als Hij tegen Nicodemus zegt in Johannes 3 vers 3:
“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” 
Volgens mij moet eerst de oude natuur sterven voordat u christen kunt worden. Galaten 2 vers 20:
“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft lief gehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Maar hoe werkt dat dan? Ik denk dat bekering en opnieuw geboren worden een heilig moment is in uw leven waarop u zich omkeert en stopt met uw eigen wil te doen.
In het diepst van uw hart voor God kiezen.
Het uitspreken naar God toe: niet mijn wil maar Uw wil geschiede in mijn leven. En een absoluut vertrouwen en geloven in Jezus Christus en dat is doen wat Hij zegt!
Want als u uw eigen wil blijft doen, vertrouwd u niet echt op de Here Jezus. Wij willen graag zelf de regie houden en dat is funest.

 Gelukkig hoeven wij dat allemaal niet in eigen kracht te doen. God geeft ons op het moment van onze oprechte bekering de Heilige Geest om ons door dit leven te leiden.
En de Here Jezus belooft ons te helpen zodat het nooit te zwaar wordt.
“Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”Matteüs 11 vers 30.

Stelt u zich de vraag wel eens of u bereid bent te sterven voor de Here Jezus? Ik hoop dat ons antwoord “Ja” is, want dat moet, volgens mij,  onze instelling wel zijn.

Niemand zegt dat het Christenleven gemakkelijk is, maar het is ook heel bevrijdend om een boek te hebben, de Bijbel, waar alles in staat wat wij nodig hebben in dit leven. 2 Timotheus 3 vers 16:
“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

En in dat boek staat ook nog eens dat het machtigste Wezen in het universum naar ons omziet en zelfs van ons houdt! Ongelofelijk, geweldig toch?

Op het moment dat u een christen wordt, wordt u letterlijk een kind van God met alle beloften die daarbij horen. U mag dan voor eeuwig bij Hem zijn.

Totdat Hij terugkomt, Maranatha!

———————————————————

———————————————————

Evangeliseren    

Een van de laatste dingen  die de Here Jezus zei tegen Zijn discipelen in Mattheüs 28, en wellicht ook tegen ons, is om erop uit te trekken en het evangelie wereldwijd te verspreiden. Dit wordt ook wel de grote commissie genoemd. Maar hoe doe je dat eigenlijk en is iedereen daar geschikt voor? Ikzelf durfde dat in het verleden niet zo erg en maakte mijzelf wijs dat ik niet hoefde te evangeliseren, mijn daden moesten maar genoeg zijn. Maar ja, aan mijn daden was niet veel te zien. Daarna  probeerde ik wel gesprekken aan te knopen over het geloof maar dat verliep vaak heel frustrerend en ik verhief mijn stem regelmatig omdat ik niemand kon overtuigen van de waarheid. En dat is volgens mij nu juist de clou, wij hoeven niet te “overtuigen”, dat is de taak van de Heilige Geest. Wat wel van ons verwacht wordt is dat we  “getuigen” van de hoop die in ons is. 1 Petrus 3 vers 15.

 Maar voordat je daar überhaupt mee kan beginnen is het volgens mij wel handig als je antwoorden kunt geven op de volgende vragen.

#1 Waarom geloof ik in God en in het bijzonder de God uit de Bijbel?
#2 Waarom denk ik dat ik gered ben en in de hemel kom?
#3 Waarvoor heb ik eigenlijk redding nodig?                                                   
#4 Wat is je toekomstverwachting?
Iedere christen moet voor zichzelf uitmaken wat de antwoorden daarop zijn, dit zijn een paar van de mijne: 

Ik geloof in God alleen al vanwege onze DNA code wat letterlijk een bouwtekening is van het menselijk lichaam, maar ook zonder God is er geen  basis voor moraliteit.                                                                                  
Ik geloof dat de Bijbel het woord van God is omdat het boek geschreven is door ongeveer veertig verschillende schrijvers over duizenden jaren en toch is het een samenhangend geheel, plus de Bijbel staat vol met uitgekomen profetieën. De Bijbel spreekt zowel tot mijn verstand, geweten en mijn hart. Vergelijk dat maar met de andere religieuze boeken en de keuze was voor mij niet moeilijk.                                         
Ik denk dat ik gered ben juist doordat ik de hele Bijbel geloof en daarin staat dat ik alleen door geloof in Hem gered ben. Als ik de Here Jezus in de kleine dingen kan geloven, dan ook in de grote dingen. Voorwaarde is wel, zoals de Bijbel ook zelf zegt, absoluut geloof.                                            
En pas toen ik de Bijbel echt ging geloven, en dus vertrouwen, kwam ik er achter dat ik een zondaar ben en verlossing nodig heb.                     
En weer dankzij de Bijbel verwacht ik de Here Jezus binnenkort te zien en voor eeuwig met Hem te zijn. 

Hier zijn een paar tips die ik heb opgedaan en die het volgens mij wat makkelijker maken als je wilt gaan evangeliseren.

Ten eerste, laat je niet in de verdediging drukken tijdens een gesprek. Iemand kan bv. gaan eisen dat je moet bewijzen dat God bestaat. Laat zij maar bewijzen dat God niet bestaat, hou de controle over het gesprek.
Ten tweede, wees niet bang voor mensen met veel kennis over een bepaald onderwerp. Je hoeft niet alles te weten om vragen te stellen. Iemand kan bv. een hele verhandeling houden waarom aminozuren bewijzen dat evolutie bestaat. Je zou bv. kunnen vragen waar de eerste cel dan vandaan komt. Vaak is het is genoeg om, figuurlijk, wat korreltjes zand in iemands schoenen te gooien. Probeer de zwakte in iemands verhaal te vinden.      
Ten derde, ga ook niet een heel verhaal opdreunen dat je uit het hoofd hebt geleerd. Dat komt gekunsteld over, want dat is het ook, maar belangrijker, je geeft dan geen ruimte voor de Heilige Geest.
Ten vierde, spreek uit je hart. Ga geen dingen vertellen waarvan je denkt dat een christen die hoort te zeggen maar praat uit eigen ervaring en wees eerlijk.
Ten vijfde, bidden om wijsheid op het moment zelf is natuurlijk nooit verkeerd maar het is beter om die wijsheid al te kennen. En die bouw je op door regelmatig te lezen in de Bijbel.   
Ten zesde, het is mijns inziens beter niet over gevoel te praten omdat dat voor iedereen anders is en ook omdat het geen bewijs is voor het bestaan van God. Plus als het gesprek die kant uitgaat zijn er ook ongelovigen genoeg die warme gevoelens hebben voor van alles en nog wat.         
Ten zevende, probeer open te staan voor openingen in een gesprek om het over het geloof te hebben. En relax, je hoeft niet iemands kiezen te trekken,  wij hebben het wel over de Blijde Boodschap. 

Ik denk dat iedere ware christen geschikt is om het evangelie te verkondigen op zijn eigen manier. Maar als je toch niet durft steun dan op zijn minst organisaties die het evangelie verkondigen zodat je in ieder geval iets doet. En iets mogen doen voor God geeft ons de grootste voldoening.

———————————————————

———————————————————

Bedelingenleer

Niet alle Bijbelse waarheden staan rechtstreeks in de Bijbel.  Zoals bv. de Goddelijke drie-eenheid en de zogenaamde bedelingenleer.  Daar kom je achter door logisch na te denken en teksten naast elkaar te leggen. Ik ben van mening dat  de Bijbel heel verwarrend wordt  als je niet ook in die moeilijk klinkende “bedelingenleer”  gelooft.  
Maar die leer betekent niets meer en niets minder dan dat God op verschillende manieren omgaat met de mensheid in verschillende periodes en dat daarom niet alles in de Bijbel op ons slaat in de eenentwintigste eeuw.  
Deze perioden lijken wel lessen te zijn om duidelijk te maken dat wij zondige mensen zijn die God nodig hebben ongeacht de situatie waarin we verkeren. Zoals bijvoorbeeld Adam en Eva die geen zondige natuur hadden en maar één gebod moesten houden en faalden, door sommigen de bedeling van de onschuld genoemd.  Vervolgens de bedeling van het geweten en de bedelingen van de belofte. Er zijn overigens verschillende meningen over hoeveel  bedelingen er zijn en hoe je ze moet noemen.

Een van de bewijzen volgens mij voor de bedelingenleer is bv. Mattheüs 25 vers 31 tot 46 waar het duidelijk is dat de Here Jezus mensen aanneemt op grond van hun daden. Bijna het hele nieuwe testament gaat er over dat de verlossing pure genade is en dat wij ons behoud niet kunnen verdienen en hier lezen we opeens het tegenovergestelde. Volgens mij heb je twee keuzes hier als je de Bijbel letterlijk neemt, of de Bijbel spreekt zichzelf tegen of het gaat om een andere periode met andere regels. Ik denk het laatste en volgens mij gaat het hier om de  periode van de grote verdrukking. Trouwens een andere manier om behouden te worden in die periode is om het teken van de antichrist te weigeren met een zeer waarschijnlijke dood tot gevolg.

Vanaf Mozes kwamen we in de bedeling van de wet die niet alleen voor een bepaalde tijd werd ingevoerd maar ook nog eens voor een speciaal volk, de Joden. Nu konden de Joden, zo leek het,  zelf hun plek in de hemel verdienen door zich aan alle wetten te houden die aan  Mozes gegeven waren.                 
En dat klinkt ons misschien vreemd in de oren maar ik kom vandaag de dag nog veel mensen tegen die ook denken dat ze wel in de hemel  komen door goed te leven. God wist natuurlijk dat het de mens niet zou lukken, vandaar ook het jaarlijkse offer op de grote verzoendag.   
Na elke bedeling  is de les wederom dat wij zondige mensen zijn en het zelf niet kunnen.  Na de bedeling van de wet  leven we nu in de zogenaamde genadebedeling waarbij we niet meer aan de wet hoeven te voldoen maar door geloof volledig op de Here Jezus mogen vertrouwen.  Hij is voor ons, maar ook voor de Joden, het grote verzoenoffer. 

Wij hebben geen probleem om de 613 wetten uit de eerste vijf boeken in de Bijbel voor de Joden te reserveren  maar hoe zit het met de tien geboden? Moeten wij die nog houden? Ten eerste de wet is geen onzin en de wet is goed maar om behouden te worden  is het antwoord volgens mij nee.

 Als christenen in de genadetijd hebben wij  nieuwe leefregels en dat is God lief hebben boven alles en onze naaste als ons zelf. Want als je van je naaste houdt ga je diegene geen slechte dingen aandoen en als je van God houdt ga je Hem niet vervloeken en geloof je Zijn woord enz. En in dit geval houdt u zich  toch aan de tien geboden en is het antwoord ja.

Een uitzondering hierop is volgens mij het houden van de sabbat. Er is mij verteld dat alle tien geboden herhaald worden in het nieuwe testament behalve het gebod over de sabbat en Paulus zegt specifiek in Kolossenzen 2 vers 16 dat we ons niet moeten laten oordelen over het houden van feestdagen en de sabbat. En er staat duidelijk  dat de gemeente samen kwam op de eerste dag van de week. Misschien juist om het verschil aan te geven met de oude bedeling van de wet en de nieuwe bedeling van genade?         

 In Romeinen 12 vers 1 staat: “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst”.

Ik denk dat deze tekst heel mooi aangeeft wat God van ons verwacht en als wij van God houden doen we wat Hij wil. Ik denk dat wij uiteindelijk allemaal op dezelfde manier behouden worden in wat voor bedeling wij ook leven en dat is onder alle omstandigheden op de Here Jezus te vertrouwen.
En dat is altijd het beste wat je kan doen omdat Hij het beste met ons voor heeft. En met de Here Jezus kom je nooit bedrogen uit. Wat is er nou mooier dan te weten dat het hoogste Wezen in het universum jou en mij op het oog heeft? Als gelovige vindt ik dat ongelofelijk!

———————————————————

———————————————————

 Werelds

 De zeven gemeenten uit het Bijbelboek Openbaringen waren niet alleen toen bestaande gemeenten maar worden ook door veel christenen gezien als een profetische blik op de toekomstige gemeenten waarbij elke gemeente een periode voorstelt uit de kerkgeschiedenis. Laodicea  is de zevende en laatste gemeente en ik denk dat wij nu in deze laatste periode zitten. De Here Jezus is hard als Hij het over Laodicea heeft:

“Ik ken uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit Mijn mond spuwen.” Openbaring 3 vers 15 tot 17.

 Is juist die lauwheid niet een teken van deze tijd omdat er bijna niemand meer is die zich echt druk maakt om wat er in de Bijbel staat en meer om wat de wereld van ons vindt? Ik krijg  het idee dat de echte christenen aan het uitsterven zijn, in ieder geval in het westen.  Een echte christen is wat mij betreft iemand die opnieuw geboren is en Christus navolgt. En dus gelooft wat zijn Meester heeft opgeschreven in de Bijbel en zich daar niet voor schaamt. Als ik ongelijk heb waar zijn dan al die christelijke boegbeelden die het voor God en de Bijbel opnemen?

In plaats daarvan hebben wij christelijke partijen die zo blij zijn dat ze kunnen meepraten met de milieulobby, worden ze eindelijk eens serieus genomen door de wereld. Waarom hoor ik ze niet meer over homohuwelijk, abortus en euthanasie? Gepasseerd station? En bij de e.o. hoor je niet meer waarom mensen voor God moeten kiezen maar waarom ze “adieu” tegen Hem moeten  zeggen. En bij family 7 hoor ik niet vaak een normaal christelijk geluid.

En de huidige kerken blinken al helemaal uit in wereldgelijkvormigheid.  Dat zie je ook aan veel voorgangers die je de media hoort napraten. Er moet bijvoorbeeld vaak iets negatiefs gezegd worden over president Trump. Trump is zeker niet heilig maar hij is wel  de enige president die ooit de anti abortus mars heeft meegelopen,  planned parenthood (kindermoord organisatie) heeft aangepakt en de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem heeft gehaald.  

En dan denken die voorgangers ook nog dat ze op een moreel hoger plan staan.  Ze preken  liever over politiek correcte sociale misstanden dan dat ze de Bijbel serieus nemen. De meerderheid van alle voorgangers in Nederland schijnt niet eens meer te geloven dat God echt bestaat. De nieuwe boodschap is dat wij samen op weg gaan en geloven wat goed voelt.  Want God is toch liefde? Mogen we komen zoals we zijn? Zei Jezus tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden “kom zoals je bent” of klaagde Hij ze aan en waarschuwde Hij  ze dat ze zich moesten bekeren? En was Jezus trouwens erg liefdevol toen Hij ze addergebroed noemde? Natuurlijk mogen wij komen maar dan wel op Gods voorwaarden.

Het is ook in de mode om het uit te schreeuwen naar God en om vooral je twijfels te uiten. Het enige wat ons kan redden in deze genadetijd is geloof en dan moeten we zo nodig gaan twijfelen. Waarom? Hoor je nog voorgangers waarschuwen dat we niet in onze zonden moeten sterven en dat we voor eeuwig terecht kunnen komen in de hel? En dat God er niet is om ons rijk te maken of te genezen maar dat wij er zijn om God te dienen. Of vindt u dat ook te hard?  De wereld staat haaks tegenover het gedachtegoed van de Bijbel en toch zie je weinig verschil tussen een christen en een ongelovige. Ik vraag mij wel eens af als de opname eindelijk komt of er dan nog mensen zijn die opgenomen willen worden.

Het positieve van deze tirade is dat deze dingen wel moeten gebeuren voordat de opname komt. En dat we dus dichtbij het moment zijn dat de Here Jezus plotseling roept:                 kom hier!
En dan Hem zien, wat een vooruitzicht. Dat is de wereld waar ik naar verlang.                           

———————————————————

———————————————————

De vreze des Heren

Bijbelstudies maken voor de evangelische gemeente was voorheen vrij eenvoudig. Met zijn drieën bedachten we een onderwerp, maakten er een paar vragen omheen en we hadden een avond gevuld. En dat ging zo soepel  omdat we gebruik konden maken van de aanwezige kennis in de Bijbelstudiegroep.  Bijna iedereen had wel wat toe te voegen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Tot we vorig  jaar  “de vreze des Heren”  als onderwerp kozen. De avond kwam totaal niet uit de verf omdat, zo leek het,  niemand echt begreep wat de vreze des Heren eigenlijk betekende. En ik was niet goed voorbereid omdat we de vorige keren zo verwend waren. Ik had het er later nog eens over met mijn ouders en die moesten erom  lachen, omdat het een algemeen bekend verschijnsel was:  Mijn moeder zei: “Als je wilt leren wat de liefde van God is ga je naar de Evangelische kerken en voor de heiligheid des Heren ga je naar de gereformeerde kerken”.  U begrijpt dat wij uit een gereformeerde kerk kwamen. Ik persoonlijk heb al mij hele leven ontzag, en een angst dat ik tekort schiet, voor God. Ik ga daar niet onder gebukt hoor, want ik denk dat dat juist goed is. Het houd de dingen in het juiste perspectief.

 “De vreze des Heren is het begin der wijsheid” Psalm 111 vers 10.

Maar hoe moet je dat nu uitleggen? Wat bij mij naar boven kwam is het volgende.
Toen ik een jaar of twintig was beklommen een vriend, mijn broer en ik de poldertoren in Emmeloord. Mijn broertje vond het wel grappig om over de reling te stappen en af en toe de reling los te laten. Ik stond aan de grond genageld en wou hem er het liefst af sleuren. Maar dat durfde ik niet om hem niet te laten schrikken zodat hij alsnog naar beneden kon vallen. Gelukkig kon ik hem er uiteindelijk van af praten dus het liep goed af, maar denkt u dat mijn angst in dit geval goed was of slecht? Ik denk dat iedereen goed zal  zeggen. Die hoogte van de poldertoren kan prachtig zijn en geweldige vergezichten opleveren maar ook dodelijk zijn als je er geen respect voor hebt. En zo is God ook schitterend in Zijn hele Wezen maar, zoals de Bijbel ons waarschuwt, ook een verterend vuur.

Het machtigste wezen in het universum is er niet voor ons, wij zijn er tot eer voor Hem. Nemen wij God serieus door Zijn Woord te geloven zoals het er staat of weten wij het zelf beter? Proberen wij heilig te leven voor Hem? Denkt u wel eens na of God tevreden over u kan zijn en interesseert ons dat iets? Willen wij de wereld te vriend houden of durven wij daar tegen in te gaan? Hebben wij iets te eisen en is God ons iets verschuldigd? Natuurlijk kan God ons genezen van ziektes maar kunnen wij die genezing claimen als wij ziek zijn of is Zijn genade ons genoeg? Als deze vragen u raken  begrijpt u iets van de vrees des Heren.

Als wedergeboren christenen hoeven wij natuurlijk niet bang te zijn voor God. Maar zolang wij nog hier op aarde zijn en last hebben van onze zondige natuur en de vrees voor Hem verliezen, verliezen wij dan ook wellicht de wijsheid?

———————————————————

———————————————————

Zonde

Soms overvalt mij een gevoel van walging als ik terug denk aan mijn jeugd.
Toen kon je mij  rustig beschrijven als een akelig rotjongetje. Winkeldiefstal, geld en sigaretten stelen van mijn ouders en dan erover liegen. Mijn moeder uitvloeken toen mijn vader op zee was en ik gooide een keer de televisie om en gaf daar heel handig mijn kleine broertje de schuld van.
Verder sneuvelden er een aanzienlijk aantal ruiten.  Ik prijs mij gelukkig dat ik in mijn puberjaren extreem verlegen was  zodat de seksuele zonden beperkt bleven tot mijn fantasie.
En je kan ook niet zeggen dat ik met de verkeerde vrienden omging want ik was zelf de verkeerde vriend.

Het grootste probleem met al die dingen is dat je ze niet kan uitwissen. Wat je doet in de tijd hoort voor altijd bij je verleden. Het valt mij soms zwaar dat alles wat ik nu slecht en verwerpelijk vind tot mijn persoonlijke geschiedenis behoort.
Vanwege, onder andere, dit soort redenen denken sommigen dat je geheugen gewist wordt als je in de hemel komt.

Nu dat ik een christen ben weet ik dat al mijn schuld  vergeven en zelfs vergeten is en hoor je vaak zeggen dat je niet altijd maar weer al je zonden moet meeslepen in je persoonlijke rugzak.
En dat is natuurlijk waar. Volgens Corrie ten Boom moet je al je zonden in een vijver gooien waar dat bekende bordje bijstaat “verboden te vissen”. Misschien is dat ook wel de symbolische betekenis van het opnieuw geboren worden: het oude lichaam met al zijn zondeschuld moet sterven zodat het niet meer bestaat voor God.

Als ik al af en toe last heb van mijn verleden, hoe zwaar moet het niet zijn voor God ?
Die alle zonden van alle mensen door alle eeuwen tot in details ziet want God weet alles.
Hoeveel te meer  moet een perfect Wezen  walgen van onze zonden?
En toch offerde God Zichzelf door middel van de Here Jezus en stierf een vreselijke marteldood voor ons.  Wat een onuitlegbare liefde moet God voor de mens  voelen!
Ik geloof niet dat mijn geheugen gewist wordt na mijn dood,  want dan zullen wij niemand meer herkennen in de hemel,  zelfs de Here Jezus niet. Maar bovenal,  hoe kan ik God mijn dankbaarheid betonen als ik niet meer weet waarom Hij voor mij gestorven is?

En als ik daarvoor dan af en toe in mijn rugzak moet kijken,  dan graag!

————————————————

————————————————

De vijf punten van Calvijn

Je zou denken dat het calvinisme bedacht is door Johannes Calvijn. Maar dat is slechts ten dele waar. Calvijn heeft veel overgenomen van Augustinus, een van de grootste kerkvaders van de rooms katholieke kerk. Calvijn heeft het wel helemaal uitgewerkt in zijn ‘institutie’ en het verspreidt, soms op straffe van de dood door verbranding! Het calvinisme is de laatste tijd aardig populair en nu ook in intellectuele evangelische kringen. Wellicht omdat het heel ingewikkeld in elkaar zit en alleen heel slimme mensen het kunnen begrijpen? Maar wat houdt het calvinisme eigenlijk in? Laten we ons beperken tot de vijf bekendste punten van het calvinisme.

– Totale verdorvenheid van de mens; daar zouden we het in eerste instantie mee eens kunnen zijn, ware het niet dat de calvinist daar ook totaal onvermogen van de mens om voor God te kiezen aan vast plakt.
– Onvoorwaardelijke verkiezing; de leer dat God van te voren alle mensen die in de hemel komen heeft uitgekozen. Maar ja, het probleem is dat God dan ook mensen die niet zijn uitgekozen, heeft voorbestemd voor de hel.
– Beperkte verzoening; de leer dat het bloed van de Here Jezus alleen is vergoten voor de uitverkorenen. Dus dat andere mensen niet eens de kans hebben tot God te komen.
– Onweerstaanbare genade; de leer dat de mens die door God is uitgekozen automatisch voor God zal kiezen. De reden daarachter is dat de calvinist niet gelooft in de vrije wil van de mens, maar dat God alles bepaalt. Het probleem is wederom dat God dan verantwoordelijk is voor de mensen die verloren gaan. Hij heeft ze immers niet uitgekozen.
– Volharding van de heiligen; de leer dat als God je heeft uitgekozen je ook zal volharden tot het einde. En als je niet volhardt, je dus ook niet bent uitverkoren. Hier kan ik het misschien mee eens zijn maar dan in de zin van “eens gered, altijd gered”.

De calvinist kent eigenlijk geen enkele geloofszekerheid, want hoe weet je of je uitverkoren bent? God beslist alles, Hij is soeverein.
Vandaar ook dat heel veel mensen door dit geloof doodsangsten uitstaan op hun sterfbed. Het is mij persoonlijk een raadsel waarom Johannes Calvijn zo vereerd wordt. En waarom zou u nog gaan evangeliseren als het toch al vast staat wie behouden wordt en wie niet!

Natuurlijk is het niet zo dat Calvijn deze leringen zo maar uit de lucht geplukt heeft. Er staan moeilijke verzen in de Bijbel met betrekking tot de uitverkiezing. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel in zijn geheel te bestuderen. Als u dat doet hoop ik dat u, net als ik, tot de conclusie komt dat God door de eeuwen heen altijd met de mens in gesprek is geweest om hen te overtuigen alleen op Hem te vertrouwen. Want God heeft het beste met ons voor! Waarom zou God bijvoorbeeld teleurgesteld zijn in Israël als die weer eens de afgoden gingen dienen als dat van te voren allemaal vast stond? Ik denk dat de reden dat God alles weet niet is omdat God de geschiedenis van tevoren opschrijft, maar omdat Hij buiten de tijd staat en daarom weet hoe alles afloopt. Er is een vrije wil of niet, er is geen tussenweg.

 “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Joh. 3 vers 16  Ik geloof dat ‘de wereld’ en ‘een ieder’ in dit vers niet alleen geldt voor de uitverkorenen van het calvinisme, maar voor een ieder die wil.

————————————————

————————————————

Familie?

Laatst hoorde ik voor de zoveelste keer dat de katholieken onze broeders en zusters zijn.
Als dat zo is dan is de paus ook onze broeder die zei dat moslims en christenen dezelfde God hebben. Zijn de moslims dan ook onze broeders en zusters?
En jehova getuigen,  mormonen,  boeddhisten, en vrijzinnige protestantse gemeenten?
Wat mij betreft kunnen volgers van een valse leer geen broeders en zusters van een ware gelovige zijn. Waar komt deze tolerantie eigenlijk vandaan? 

 In ieder geval niet uit de Bijbel, de Bijbel is juist heel intolerant!
Want het woord van God zegt dat er alleen door Jezus redding mogelijk is (Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij Johannes 14 vers 6) en er wordt regelmatig gewaarschuwd voor valse leringen en leraren.
Waarom waarschuwen voor iets dat ongevaarlijk is?
De hele wereld praat over tolerantie voor alles en iedereen behalve voor zogenaamde “fundamentalistische christenen”.
Tot deze categorie behoort u als u simpelweg gelooft wat er in de Bijbel staat en uw leven daarop baseert. 

 Persoonlijk laat het mij koud wat deze “tolerante”’ wereld leert en probeer ik mij meer druk te maken over wat God mij zegt in Zijn Woord ook al is dat niet populair.
En volgens mij worden wij opgeroepen de Waarheid te verkondigen, het goede nieuws maar ook het slechte nieuws als u niet wilt luisteren.

 Ja maar de liefde is toch het belangrijkste hoor ik u zeggen?
Ja zeker, maar niet de liefde voor de leugen.
En moeten wij niet in vrede samenleven? Ja natuurlijk, maar wij mogen het slechte niet goed noemen en het goede niet slecht. Moeten wij mensen op de verkeerde weg waarschuwen of ze verloren laten gaan? Als wij niets zeggen zijn wij dan mede verantwoordelijk? Wat is belangrijker, in vrede leven of voorkomen dat iemand in de hel beland?

Maar er zitten toch ook echte gelovigen tussen de katholieken? Ik hoop het, maar als dat zo is, waarom gaan ze dan niet weg? Waarom ga je je willens en wetens aansluiten bij een kerkgenootschap waarvan je weet dat er leugens worden verkondigd en geen respect is voor het Woord van God?

Een goede appel  in een rotte fruitmand maakt niet de hele mand weer goed, in alle gevallen: de goede appel wordt ook rot. En wie denk ik wel dat ik ben, heb ik soms de waarheid in pacht.
Wij hebben inderdaad de waarheid in bruikleen: de Bijbel.

————————————————

————————————————

————————————————

————————————————

De mens doet wat hij gelooft.

“Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft” waren de woorden van een broeder tijdens zijn inwijdingsdienst tot ouderling. Persoonlijk vond ik dat geweldig om te horen, omdat er volgens mij heel veel betekenis zit in die ene zin.

– Het geeft aan hoe u over God denkt. U gelooft dan dat God bij machte is de Bijbel samen te stellen en aan ons over te leveren zoals Hij wil. En als God zegt dat Hij de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, de aarde volledig onder water heeft gestaan, de Here Jezus geboren is uit een maagd, over het water liep, gestorven en drie dagen later weer opstond voor ons, dan gelooft u dat omdat u gelooft dat God de waarheid door Zijn profeten heeft laten opschrijven. Omdat alleen God zulke wonderen kan doen.

– Het geeft ook aan hoe u over uzelf denkt. De Bijbel is vaak geen prettig boek om te lezen omdat het ons een spiegel voorhoudt. Als u wel aardig tevreden met uzelf bent, kunt u beter de Bijbel dicht laten. Want die leert ons dat de mens zondig en verdorven is en dat wij een Verlosser nodig hebben. Omdat wijzelf tot niets goeds in staat zijn.  “Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.” Romeinen 3: 12 (Er staat gelukkig ook in dat God daar een oplossing voor heeft!)

–  Het geeft ook aan hoe u over de toekomst denkt. Als de Bijbel waar is kunnen wij de Wederkomst van de Here Jezus ieder moment verwachten en proberen wij zuiver te leven zodat we ons niet hoeven te schamen. “….. opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.” 1 Thessalonicenzen 3: 13

– Het geeft ook onze grenzen aan. Als u de Bijbel niet gelooft zijn er geen beperkingen en kunt u geloven wat u wilt. U bent dan als iemand die zijn anker weggooit en zich door alle winden en stromingen laat wegvoeren. U houdt dan ook niet echt van de Here Jezus. “Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;  en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Johannes 14: 24

Als ik mensen vertel dat ik vrij evangelisch ben, denken ze soms dat het woordje “vrij” staat voor vrijzinnig. Dan kan ik gelukkig ook zeggen: ‘Integendeel, wij geloven de Bijbel “van kaft tot kaft”!

————————————————

————————————————

Oorsprong

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” zegt de Bijbel in Hosea  4 vers 6 en daarom wil ik u informeren over bepaalde denkbeelden t.a.v. het Bijbelboek Genesis die de kerkdeuren insluipen.  We beperken ons tot  drie stromingen: creationisme,  theïstisch evolutionisme en aanhangers van de gap theorie.

Creationisten geloven in een letterlijke interpretatie van Genesis en dat God alles in zes dagen van 24 uur heeft geschapen. Dit was de algemene opvatting in de eerste 1800 jaar van het christendom.

Theïstische evolutionisten geloven in evolutie maar dan met God aan het begin. Ze geloven dat je Genesis mythologisch moet lezen en dat de aarde miljarden jaren oud is.
Het leven begon met een cel  geschapen(?)  door God. Die het leven toen min of meer aan zijn lot overliet. Op het hoogtepunt werd toen door God een ziel of geest in een aapachtig wezen gelegd.  Ze geloven ook niet in een wereldwijde vloed want ja, de “wetenschappers” geloven het niet.

Aanhangers van de gap theorie geloven wel in de letterlijke interpretatie van Genesis, maar denken dat er grond is voor een gat (van onbepaalde tijd) tussen de verzen 1 en 2 van Genesis 1. Vooral omdat er staat dat de aarde woest en ledig was en dat zou de indruk kunnen wekken dat er sprake was van een oordeel van God over een eerdere schepping.
Ze denken dat toen ook satan gevallen was. Onderling is er verschil van menig over de inhoud van deze zogenaamde oergeschiedenis.

 De argumenten voor de gap theorie draaien vooral om de woorden bara (geschapen uit niets) en asah (gemaakt). Ons belangrijkste argument tegen deze theorie is toch wel Exodus 20 vers 11: “want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is”. In Genesis lezen we dat God schiep en in Exodus dat God maakte.
Het argument is dat die twee woorden niet uitwisselbaar gebruikt kunnen worden.
Terwijl dat duidelijk wel gebeurt in Genesis  1 vers 26: “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld” en even later in vers 27: “En God schiep de mens naar Zijn beeld”.
Een tweede argument is als Jezus in Marcus 10 vers 6 zegt: “Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt”. Als er van alles heeft plaats gevonden tussen de eerste twee verzen van Genesis, zou de mens  op het eind van de schepping gemaakt moeten zijn.
Een derde argument is, hoe is het mogelijk dat God zei dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed was als de satan toen al in zonde gevallen was?

Theïstische evolutie wordt vooral ondersteund door mensen die van twee walletjes willen eten. Ze willen het geloof niet helemaal loslaten maar hechten meer aan wat de wereld zegt dan wat God zegt in zijn woord.  Drie termen in de evolutie: natuurlijke selectie, micro-evolutie en macro-evolutie. De eerste twee zijn wetenschap. Natuurlijke selectie is observeerbaar in de natuur, de sterkste overwint de zwakste. Micro-evolutie is variatie (dus kleine veranderingen) binnen de soort. Kijk bv. naar de vele soorten honden die waarschijnlijk allemaal van de oerhond afstammen. Macro-evolutie gaat weer een stapje verder en zegt dat alle dieren, mensen en planten van elkaar afstammen en daar is nou net geen bewijs voor te vinden. De door Darwin voorspelde tussenvormen zijn nooit gevonden. Evolutie kun je dan ook moeilijk een wetenschap noemen, meer een filosofie.  Er zijn ontzettend veel argumenten tegen de evolutie theorie op zich, maar om er ook nog eens God tussen te stoppen is op het belachelijke af.
Had God echt miljarden jaren vol dood en verderf nodig om de mens te scheppen?
En daarmee plaats je de dood voor de zondeval. Plus je moet de letterlijke lezing van de Bijbel loslaten. En als u dat doet is het einde zoek, want is bijvoorbeeld de Here Jezus letterlijk opgestaan?
Als je in theïstische evolutie gelooft zet je de “wetenschap” en je persoonlijke bedenksels voor het woord van God.

Creationisme wordt ondersteund door gelovigen die tegenwoordig ook wel fundamentalisten genoemd worden. Creationisme heeft wat mij betreft de beste papieren. Waarom?
Omdat God het zo zegt!  Als wij het woord van God, de Bijbel, loslaten als absolute waarheid  hebben wij elkaar totaal niets meer te zeggen, op geen enkel  vlak.
Want wie bepaalt wat letterlijk genomen moet worden en wat als mythe?  Daar komt nog bij dat er op wetenschappelijk vlak veel aanwijzingen zijn voor een jonge aarde.
Bv. de woestijnen en het koraalrif. Die groeien elk jaar een x aantal centimeters.
Als je dat terug  rekent kom je uit op minder dan 4000 jaar, dus net na de zondvloed.
Hetzelfde geld voor de wereldbevolking.
De aardlagen zijn voor de evolutionist bewijs van ouderdom. Als je een aquarium vult met verschillende soorten zand en water en je schudt het flink door elkaar krijg je automatisch lagen geselecteerd naar hun dichtheid.
Dat soort lagen is overal op aarde te vinden. Voor de creationist bewijs voor de zondvloed

Wij hoeven ons intellect niet los te laten om in de Bijbel te geloven.  Integendeel, de echte wijsheid begint bij God.  Laten wij ons gewoon vasthouden aan ons anker: de Bijbel.
En ons huis bouwen op onze vaste rots: de Here Jezus Christus!