Geschiedenis

Geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente Emmeloord

De arbeid in de Noordoostpolder is begonnen met behulp van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen.

Vanaf 25 oktober 1959 werd er één kerkdienst per zondag gehouden.

Op 12 januari 1960 is een Vereniging tot Stichting van een vrije Evangelische Gemeente in het leven geroepen. Twintig leden traden toe.

Op 19 maart 1965 werd de vereniging omgezet naar Vrije Evangelische Gemeente. De leden kozen evangelist A. van Gent als voorganger. Deze vertrok 14 januari 1968 naar de Vrije Gereformeerde Gemeente van Wolvega.

De ledenvergadering van 25 januari 1968 sprak zich uit voor aansluiting bij de Bond.

Onder leiding van de consulent, ds. H.R. Timmerman van Oldebroek, werd op 26 mei 1968 de kerkenraad geïnstitueerd en werden de ambtsdragers bevestigd. De 18e juni 1968 volgde opname van de gemeente Emmeloord in de Bond, waaraan de bondsvergadering van 1969 haar fiat verleende.

Samen met de gemeente Oostelijk Flevoland en met steun van Binnenlandse Zending en Stichting 1946 werd ds. J.H. Karelse van Oude Pekela als evangelisatie-predikant beroepen.

Sinds diens intrede op 17 februari 1970 had de gemeente voor het eerst een geordend predikant.

Begin 1972 vertrok ds. Karelse naar Leeuwarden en werd br. J. de Bruin uit Munnekeburen onze consulent. November 1977 werd het consulentschap overgenomen door ds. H. Raven uit Zwolle, die vervolgens in 1981 werd opgevolgd door br. C.v.d. Schagt.

Na vertrek van br. v.d. Schagt werden de erediensten op de zondagmorgen door diverse sprekers ingevuld.

Br. G.H. Kiers die nu en dan voorging in de zondagse eredienst, heeft ons met Gods hulp door een moeilijke periode heen geholpen. Medio 1985 kwam br. G.H. Kiers als consulent bij ons.

Br. Kiers ging zeer voortvarend te werk en betrok de gemeenteleden bij het opzetten van diverse activiteiten.

In 1990 heeft de gemeente besloten om uit de bond van Vrije Evangelische Gemeente te treden en sloot zich in 1994 bij de Federatie van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland.

In de tussenliggende periode is de groei van de gemeente, in geloof en getal toegenomen. Ook het aantal predikbeurten van br. Kiers werd uitgebreid waarbij het geestelijk groei- en bouwprogramma een wezenlijk onderdeel vormden.

Op 3 april 2001 werd in een Algemene Ledenvergadering de positie van br. Kiers inhoudelijk gewijzigd van gastspreker naar voorganger.

In 2002 werd een stageplaats geboden aan br. P. Dijkstra, student aan de E.B.S.

Onder leiding van br. Kiers heeft hij zich tot begin 2004 volledig ingezet voor de gemeente.

In 2008 komt een einde aan de werkzaamheden van br. Kiers bij de Vrije Evangelische Gemeente in Emmeloord.

De zondagse diensten worden sindsdien ingevuld door gastsprekers.

Op 1 december 2011 heeft de gemeente dhr. R. Pasterkamp uit Urk aangetrokken als Kerkelijk werker.

In november 2012 nam br. Pasterkamp het beroep aan dat de gemeente van Hemelum (Gaasterland) op hem uitbracht als voorganger. Waarna wij tot onze spijt afscheid van hem moesten nemen.

Wij wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe arbeidsveld.