Welkom op de site van de Vrije  Gemeente Emmeloord

 

  

En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?

En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?

En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

 

Lukas 10:  25 t/m 29

Statenvertaling

 

  70 jaar Israël 

Link naar de site van VEG Oldebroek.