De vreze des HEEREN is het begin der wijsheid.

Als we in ons leven beslissingen nemen, dan kijken we naar de voordelen ervan, zeker als het gaat   om grote beslissingen. Denk aan werk, wonen, een goed inkomen, kinderen of een gezond eet- en leefpatroon. De meest waardevolle zegeningen worden pas zichtbaar in ons leven, als we de waarheden van de Bijbel praktisch gaan toepassen. Eén van de belangrijkste Bijbelse principes in dat opzicht, is de vreze des Heren.

Misschien is het woord “eerbied” of “ontzag” de beste manier om de vreze des Heren te omschrijven, maar tegelijk omvat dit begrip veel meer…… Hoe dan ook, ontzag is onze natuurlijke reactie op God, die zichzelf openbaart.

Op het moment dat God zichzelf en zijn plannen laat zien, is onze enige passende reactie… ontzag. Dit gaat altijd samen met onderwerping. Een nederige, dienende houding ten opzichte van God. En zijn plan is een uiting van de vreze des Heren in ons leven.

Deze ‘vreze’ is één van de meest opwindende aspecten van het dienen van God. Je kunt hier nooit over praten zonder heel enthousiast te worden en dat je ontdekt wat de vreze des Heren in je leven kan uitwerken.

God zegt tegen Job: (8 vers 28) maar tot de mens zei Hij; Zie, de vreze des Heren – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.

In Psalm 25: 12 lezen we: Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.  Dit vers leert ons dat God niet iedereen onderwijst, dat Hij de mens niet uitkiest op basis van goede cijfers. Hij kiest de mens uit op basis van karakter en daarbij kijkt Hij naar de vreze des Heren in hun leven.

Hij onderwijst niemand die niet vreest. Je kunt een goede leerling zijn, maar zonder de vreze des Heren word je het nooit. Als je Hem wèl vreest, dan zul je ervaren dat Hij je helpt in de weg die je moet kiezen.

Hoeveel mensen (ook christenen) zitten niet om wijsheid verlegen en zouden er een lief ding voor overhebben om te weten wat de juiste keuze is?

Psalm 25: 14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. Is dat niet geweldig? Als je de Here vreest, dan zal Hij zijn geheimen met je delen. Hij zal vertrouwelijk met je omgaan. Je geheimen deel je alleen met een intieme vriend, een persoon die je vertrouwt.

In Spreuken 10 : 27 staat: dat we dankzij de vreze des Heren langer zullen leven! De vreze des Heren vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort. Deze tekst vertelt niet precies hoe lang we zullen leven, maar wèl dat we langer zullen leven dan wanneer er geen vreze des Heren in ons leven zou zijn. Wie zou zo’n bod afslaan? Als je dit leest en tot je door laat dringen, dan kun je je toch niet veroorloven te leven zonder de vreze des Heren?

Spreuken 14 : 26 is één van de prachtigste verzen in de Bijbel. Het is kort, maar zegt zo veel over de vreze des Heren: In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.

Hoewel de vreze des heren een soort ‘vrees’ is, maakt ze je niet angstig. Ze maakt je niet krachteloos of zwak. Nee, de vreze des Heren geeft je kracht! Als je de Here vreest, dan hoef je niets anders meer te vrezen. De vreze des Heren is het probate middel tegen alle vormen van angst. In de vrede des Heren ligt sterke gerustheid.

Spreuken 19 : 23  De vreze des Heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht.  

Hoe kan iemand zo’n aanbod afwijzen! Deze belofte neem je haastig aan! Je kunt bijna niet geloven dat God dit werkelijk belooft… maar dezelfde belofte klinkt opnieuw door in:

Spreuken 14 : 27 De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

Spreuken 22 : 4 Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.

Psalm 2 : 11 toont een beeld van de vreze des Heren, dat op het eerste gezicht nogal tegenstrijdig lijkt:  Dient de Here met blijdschap en verheugt u met beving. Voor ons vleselijk denken slaat dat nergens op: je verheugen met beving? Je kunt dit een geestelijke combinatie noemen. God voegt twee elementen samen die onverenigbaar lijken en vraagt ons vervolgens te vertrouwen op zijn wijsheid.

In Handelingen 9: 31 zien we een vergelijkbare geestelijke combinatie ( Lucas’ beschrijving) van de eerste gemeente: De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vrede des Heren, zij nam in aantal toe door de bijstand (troost) van de heilige Geest.

De vreze des Heren èn de troost van de heilige Geest? Opnieuw zo’n bijzondere combinatie: vertroosting doet immers denken aan intimiteit en nauwe betrokkenheid, twijfel – vreze… eerder doet denken aan afstand, ontzag en eerbied… kunnen die samengaan?  Al wat je weet, is dat het vanuit God gezien mogelijk is en dat zij nooit los van elkaar gezien moeten worden.

Als gevolg van deze combinatie werden de mensen van de eerste gemeente geestelijk gevormd en de gemeente groeide. Misschien is dit wel de sleutel tot explosieve gemeentegroei! De vreze des Heren èn de troost van de heilige Geest. Er zijn mensen die werkelijk geloofden dat je na je redding de vreze des Heren niet langer nodig hebt; de vreze des Heren is dan dus eigenlijk vrees voor de hel…  We mogen geloven dat we juist na onze redding de vreze des Heren het hardst nodig hebben.

In 1 Petrus 1: 15-19 lezen we een oproep, geschreven aan mensen die zijn gered door het bloed van Jezus:  maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel: er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk  oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

Petrus zegt ons heilig te zijn in al ons doen laten…. Niet een deel, ook niet in  ‘bijna alles’, maar volkomen, in alles wat we doen! Het feit dat God onze verlossing heeft betaald met Jezus’ bloed, het kostbaarste wat er bestaat in het hele universum – is de reden dat wij altijd in heilig ontzag moeten leven. We moeten goed oppassen dat we onze Redder niet op de een of andere manier ontrouw worden, dat we niet ongemerkt de prijs van onze verlossing verlagen tot iets dat  goedkoop en onbeduidend is.

Dit thema heb ik opgezocht op internet en goed op me laten inwerken.