Overdenkingen uit de gemeente

“…. wie is Mijn broeder?”

Laatst hoorde ik voor de zoveelste keer dat de katholieken onze broeders en zusters zijn. Als dat zo is dan is de paus ook onze broeder die zei dat moslims en christenen dezelfde God hebben. Zijn de moslims dan ook onze broeders en zusters? En jehova getuigen, mormonen, boeddhisten, en vrijzinnige protestantse gemeenten? Wat mij betreft kunnen volgers van een valse leer geen broeders en zusters van een ware gelovige zijn.

Waar komt deze tolerantie eigenlijk vandaan?
In ieder geval niet uit de Bijbel, de Bijbel is juist heel intolerant! Want het woord van God zegt dat er alleen door Jezus redding mogelijk is (“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” Johannes 14 vers 6) en er wordt regelmatig gewaarschuwd voor valse leringen. Waarom waarschuwen voor iets dat ongevaarlijk is? De hele wereld praat over tolerantie voor alles en iedereen behalve voor zogenaamde “fundamentalistische christenen”.

Tot deze categorie behoort u als u uw waarheid beperkt tot wat er in de Bijbel staat en uw leven daarop baseert.

Persoonlijk laat het mij koud wat deze “tolerante”’ wereld leert en probeer ik mij meer druk te maken over wat God mij zegt in Zijn Woord ook al is dat niet populair. En volgens mij worden wij opgeroepen de Waarheid te verkondigen, het goede nieuws maar ook het slechte nieuws als u niet wilt luisteren.

Ja maar de liefde is toch het belangrijkste hoor ik u zeggen?

Ja zeker, maar niet de liefde voor de leugen.

En moeten wij niet in vrede samenleven? Ja natuurlijk, maar wij mogen het slechte niet goed noemen en het goede niet slecht.

Maar er zitten toch ook echte gelovigen tussen de katholieken? Als dat zo is, waarom gaan ze dan niet weg? Een goede appel in een rotte fruitmand maakt niet de hele mand weer goed, in alle gevallen: de goede appel wordt ook rot.

En wie denk ik wel dat ik ben, heb ik soms de waarheid in pacht? Wij hebben inderdaad de waarheid in bruikleen: de Bijbel waarin de Here Jezus zelf antwoord geeft op de vraag: wie is Mijn broeder?
“Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.”
Marcus 3: 35

Jan Visser jr.

Water

Water komt in de natuur voor in drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof,
als vaste stof en als damp. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof
zonder specifieke kleur en geur.
Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit water en het is ervan afhankelijk. Op de aarde komt ongeveer 1.400.000.000 km3 water voor. Hiervan bevindt zich 97% als zout water in de oceanen en zeeën.  De rest is onderverdeeld in zoet en zout grondwater, in ijs, in oppervlaktewater zoals meren en rivieren
en waterdamp in atmosfeer. Water bedekt 71% van het aardoppervlak.

We mochten deze zomer ervaren als een droge en warme zomer, waar bijna geen regen viel. De zon stond als een koperen ploert te branden. Hij “beet”
veel planten stuk. Landbouwgebieden moesten beregend worden door de agrariërs, want er moet gegeten worden.
In het nieuws werd gezegd, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ‘ons’ drinkwater. Het water dat uit de Rijn komt werd vooral doorgesluisd naar
de IJssel. Dat water komt in het IJsselmeer terecht. Een groot waterbassin.
Ook wordt er meer zoet water in de rivieren naar het westen doorgesluisd
om het oprukkende zoute water een halt toe te roepen. Dijken worden
gecontroleerd of ze nat genoeg zijn anders worden die beregend. Denk b.v.
aan de dijk in Wilnis in 2003, daar was toen een dijkdoorbraak in het
gortdroge land. Technisch gezien is men in Nederland tot veel in staat.

Met koning Achab van Israël was dat anders. Samen met Obadja liep hij
naar bronnen te zoeken of naar beekjes waar misschien nog wat water in
stond. Achab diende Baäl. Het was een gruwel in de ogen van de Here.
( 1 Kon. 17: 1-6) Toen zei de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab:
Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Here tot hem: Ga vanhier, ga oostwaarts en verberg u bij de
beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb twee raven geboden u daar van spijs te voorzien.
(I Kon. 17: vers 7) Na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen
regen in het land gevallen was.
( I Kon. 18: 1) Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar
het woord des Heren tot Elia: Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal
regen op de aardbodem geven.
( I Kon. 18: 16-18) Toen ging Obadja Achab tegemoet en berichtte het hem, waarop Achab Elia tegemoet ging. Zodra Achab Elia zag, zei Achab tot hem:
Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zei: Ik heb Israël
niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baäls zijt nagelopen.

We kennen de geschiedenis van Elia en de Baäl priesters op de Karmel.
Elia hoefde slechts één gebed te doen en dat werd verhoord.

Wij mogen ook bidden voor regen en voor nog veel meer, maar we
mogen danken en God eren en loven, Zijn naam groot maken.
Er zit kracht in het gebed.

Jan Visscher

Christen?

Volgens de Bijbel bestaan er onechte Christenen, die misschien zelf ook niet weten dat ze het niet echt zijn. Omdat in Matteüs 7 vers 22 staat: “Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt.” Misschien is het daarom nuttig om in deze tijd, die gekenmerkt wordt door de leugen, te definiëren van uit de Bijbel wat een Christen eigenlijk is.

Is een Christen bv. iemand die elke week naar een goede kerk gaat? Omdat iedereen de kerk kan binnenstappen, waaronder veel valse leraars, is het onwaarschijnlijk dat dat een Christen van u maakt.

Ook bent u geen Christen omdat u gedoopt bent als kind, omdat die volledig on-Bijbels is, maar ook de volwassen doop geeft u geen redding als het niet echt is. De doop is bedoeld als uiterlijk teken voor uzelf en uw omgeving om te laten zien dat er iets fundamenteels is veranderd in uw innerlijk. Maar kan ook opgedrongen worden door bv. groepsdruk.

Is een Christen dan iemand die uitverkoren is door God en dat u daar dus zelf niets mee te maken hebt, zoals de calvinisten geloven? Ik kan dat niet geloven, omdat u dan van de hele Bijbelse geschiedenis een toneelstukje maakt, waarin de rol van iedereen al vaststaat vanaf het begin. Volgens mij een on-Bijbelse positie, want door de hele Bijbel heen zien wij dat God de mens zoekt en oproept tot bekering. Jesaja 1 vers 18 zegt: “Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Here. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.” (in het Engels nog mooier: Come let us reason)

Goede daden doen maakt u ook al geen Christen, omdat er genoeg ongelovige mensen zijn die goede daden doen. Maar vooral zijn goede daden geen voorwaarde om Christen te worden, maar het resultaat ( als het goed is ) van Christen zijn.

Is het dan genoeg om te geloven dat Jezus bestaat en zelfs voor u gestorven is? In Jakobus 2 vers 14 staat: “Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? “ Ten eerste de satan en co geloven ook dat Jezus bestaat en voor ons gestorven is. en tweede denk ik dat het woord “geloven” een hele zwakke betekenis heeft in de Nederlandse taal. Zo van: ik geloof het wel.

Tot zondebesef komen en uw zonden belijden voor God is wel wezenlijk, maar op zichzelf niet genoeg om Christen te worden, want hoelang duurt uw berouw voordat u weer in uw oude zonden vervalt?

Als we Lukas 14 vers 25 t/m 35 lezen zien we dat Jezus ons oproept om de kosten te berekenen van het Christen zijn voordat we er aan beginnen. (discipelschap) Dus het is zeker niet zo maar wat! En even later zegt de Here tegen Nicodemus in Johannes 3 vers 3: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” Volgens mij moet eerst de oude natuur sterven voordat u christen kunt worden. Galaten 2 vers 20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft lief gehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Bekering en opnieuw geboren worden is afstand doen van onze oude natuur en ons onder de wil van God stellen. En vertrouwen op en geloven in Jezus, is doen wat Hij zegt! Want als u uw eigen wil blijft doen, gelooft u niet echt dat de Here Jezus het beste met ons voor heeft.

Stelt u zich de vraag wel eens of u bereid bent te sterven voor de Here Jezus? Ik hoop dat ons antwoord “Ja” is, want dat moet, volgens mij,  onze instelling wel zijn.

Gelukkig hoeven wij dat allemaal niet in eigen kracht te doen. God geeft ons op het moment van onze oprechte bekering de Heilige Geest om ons door dit leven te leiden. En de last ( ons kruis ) is nooit te zwaar “want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” Matteüs 11 vers 30.

Niemand zegt dat het Christenleven gemakkelijk is, maar het is ook heel bevrijdend om een boek te hebben, de Bijbel, waar alles in staat wat wij nodig hebben in dit leven. 2 Timotheus 3 vers 16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.” En in dat boek staat ook nog eens dat het machtigste Wezen in het universum naar ons omziet en zelfs van ons houdt! Ongelofelijk, geweldig toch?

Wacht niet langer, de maaltijd is gereed, wij worden verwacht.

Totdat Hij terugkomt, Maranatha!

Jan Visser jr.

Bidden, daar zit wat in.

De Bijbel is het woord van God en het Woord van God is Waarheid. De Waarheid moeten we geloven, het maakt vrij en we moeten de Waarheid gehoorzamen, er amen op zeggen.
Het Woord spoort ons aan een relatie met God te hebben. God gaf Zijn
Zoon voor ons, zelfs tot in de dood. We moeten één worden met de dood
van Jezus, met Christus bekleed zijn. Een relatie met Hem hebben. Bidden
is belangrijk in de relatie met Christus.
Om het oneerbiedig te zeggen: steek een stekker in het stopcontact.
We moeten een goed christelijk leven leiden. Ga staan, wees sterk als je
moet strijden. Strijdt in de kracht van God tegen de machten in de hemelse gewesten, in de sterkte van Zijn macht. We zijn krachtige helden met Christus.
Draag de helm van het heil, om begeerte, hebzucht en verkeerde gedachten
te weerstaan.
Het Woord van God is het ‘zwaard’. Er staat geschreven: het is nodig kennis
te hebben van het woord van God.
Neem kennis van het Woord van God, het beschermt je hart. Bid om mijn gedachten te beschermen. Het is je verantwoordelijkheid te bidden om bescherming. Noem de speciale zonden.
Bidt in de Geest. Bidt voor de zendelingen, voor leraars, voor voorgangers, woorden die troosten, die vermanen. Bidt voor het Spreken. Blijf volharden.
We mogen bidden onder dankzegging en de naam van God groot maken.
We mogen God alles vragen in de naam van Jezus. Hij, die voor onze
zonde is gestorven, Hem zij de lof, de eer en de majesteit.

Een levende Gemeente heeft een relatie met God. Om de andere week op donderdag houden we bidstond. Het is noodzakelijk iedere week een gebedssamenkomst te hebben!

En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook
van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de
engel voor Gods aangezicht op.

Jan Visscher

De mens doet wat hij gelooft.

“Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft” waren de woorden van br. Bolks tijdens zijn inwijdingsdienst tot ouderling. Persoonlijk vond ik dat geweldig om te horen, omdat er volgens mij heel veel betekenis zit in die ene zin.

– Het geeft aan hoe u over God denkt. U gelooft dan dat God bij machte is de Bijbel samen te stellen en aan ons over te leveren zoals Hij wil. En als God zegt dat Hij de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, de aarde volledig onder water heeft gestaan, de Here Jezus geboren is uit een maagd, over het water liep, gestorven en drie dagen later weer opstond voor ons, dan gelooft u dat omdat u gelooft dat God dit Zelf geschreven heeft. Omdat alleen God zulke wonderen kan doen.

– Het geeft ook aan hoe u over uzelf denkt. De Bijbel is vaak geen prettig boek om te lezen omdat het ons een spiegel voorhoudt. Als u wel aardig tevreden met uzelf bent, kunt u beter de Bijbel dicht laten. Want die leert ons dat de mens zondig en verdorven is en dat wij een Verlosser nodig hebben. Omdat wijzelf tot niets goeds in staat zijn. “Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.” Romeinen 3: 12 (Er staat gelukkig ook in wat God voor ons over had: Zijn enige Zoon!)

– Het geeft ook aan hoe u over de toekomst denkt. Als de Bijbel waar is kunnen wij de Wederkomst van de Here Jezus ieder moment verwachten en proberen wij zuiver te leven zodat we ons niet hoeven te schamen. “….. opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.” 1 Thessalonicenzen 3: 13

– Het geeft ook onze grenzen aan. Als u de Bijbel niet gelooft zijn er geen beperkingen en kunt u geloven wat u wilt. U bent dan als iemand die zijn anker weggooit en zich door alle winden en stromingen laat wegvoeren. U houdt dan ook niet van de Here Jezus. “Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Johannes 14: 24

Als ik mensen vertel dat ik vrij evangelisch ben, denken ze soms dat het woordje “vrij” staat voor vrijzinnig. Dan zeg ik net als br. Bolks: ‘Integendeel, wij geloven de Bijbel “van kaft tot kaft”!’

Jan Visser jr.