Overdenkingen uit de gemeente Jan Visser jr.

Zonde
Soms overvalt mij een gevoel van afkeer als ik terug denk aan mijn jeugd.
Toen kon je mij rustig beschrijven als een akelig rotjongetje. Winkeldiefstal, geld en sigaretten stelen van mijn ouders en dan erover liegen. Mijn moeder uitvloeken toen mijn vader op zee was en ik gooide een keer de televisie om en gaf daar heel handig mijn kleine broertje de schuld van. Verder sneuvelden er een aanzienlijk aantal ruiten. Ik prijs mij gelukkig dat ik in mijn puberjaren extreem verlegen was zodat de seksuele zonden beperkt bleven tot mijn fantasie. En je kan ook niet zeggen dat ik met de verkeerde vrienden omging want ik was zelf de verkeerde vriend.


Het grootste probleem met al die dingen is dat je ze niet kan uitwissen. Wat je doet in de tijd hoort voor altijd bij je verleden. Het valt mij soms zwaar dat alles wat ik nu slecht en verwerpelijk vind tot mijn persoonlijke geschiedenis behoort. Vanwege, onder andere, dit soort redenen denken sommigen dat je geheugen gewist wordt als je in de hemel komt.


Nu dat ik een christen ben weet ik dat al mijn schuld vergeven en zelfs vergeten is en hoor je vaak zeggen dat je niet altijd maar weer al je zonden moet meeslepen in je persoonlijke rugzak. En dat is natuurlijk waar. Misschien is dat ook wel de symbolische betekenis van het opnieuw geboren worden: het oude lichaam met al zijn zondeschuld moet sterven zodat het niet meer bestaat voor God.


Als ik al af en toe last heb van mijn verleden hoe zwaar moet het niet zijn voor God ? Die alle zonden van alle mensen door alle eeuwen op elk moment ziet want God weet alles. Hoeveel te meer moet een perfect Wezen walgen van onze zonden? En toch offerde God Zichzelf en stierf een vreselijke marteldood voor ons. Wat een onuitlegbare liefde moet God voor de mens voelen!


Ik geloof niet dat mijn geheugen gewist wordt na mijn dood, want ik wil mijn goede herinneringen ook niet kwijt, maar bovenal, hoe kan ik God mijn dankbaarheid betonen als ik niet meer weet waarom Hij voor mij gestorven is?


En als ik daarvoor dan af en toe in mijn rugzak moet kijken, dan graag!


Jan Visser jr.


De vijf punten van Calvijn

Je zou denken dat het calvinisme bedacht is door Johannes Calvijn. Maar dat is slechts ten dele waar. Calvijn heeft veel overgenomen van Augustinus, een van de grootste kerkvaders van de rooms katholieke kerk. Calvijn heeft het wel helemaal uitgewerkt in zijn ‘institutie’ en het verspreidt, soms op straffe van de dood door verbranding! Het calvinisme is de laatste tijd aardig populair en nu ook in intellectuele evangelische kringen. Maar wat houdt het calvinisme eigenlijk in? Laten we ons beperken tot de vijf bekendste punten van het calvinisme.

– Totale verdorvenheid van de mens; daar zouden we het in eerste instantie mee eens kunnen zijn, ware het niet dat de calvinist daar ook totaal onvermogen van de mens om voor God te kiezen aan vast plakt.
– Onvoorwaardelijke verkiezing; de leer dat God van te voren alle mensen die in de hemel komen heeft uitgekozen. Maar ja, het probleem is dat God dan ook mensen die niet zijn uitgekozen, heeft voorbestemd voor de hel.
– Beperkte verzoening; de leer dat het bloed van de Here Jezus alleen is vergoten voor de uitverkorenen. Dus dat andere mensen niet eens de kans hebben tot God te komen.
– Onweerstaanbare genade; de leer dat de mens die door God is uitgekozen automatisch voor God zal kiezen. De reden daarachter is dat de calvinist niet gelooft in de vrije wil van de mens, maar dat God alles bepaalt. Het probleem is wederom dat God dan verantwoordelijk is voor de mensen die verloren gaan. Hij heeft ze immers niet uitgekozen.
– Volharding van de heiligen; de leer dat als God je heeft uitgekozen je ook zal volharden tot het einde. En als je niet volhardt, je dus ook niet bent uitverkoren.

De calvinist kent eigenlijk geen enkele geloofszekerheid, want hoe weet je of je uitverkoren bent? God beslist alles, Hij is soeverein.
Vandaar ook dat heel veel mensen door dit geloof doodsangsten uitstaan op hun sterfbed. Het is mij persoonlijk een raadsel waarom Johannes Calvijn zo vereerd wordt. En waarom zou u nog gaan evangeliseren als het toch al vast staat wie behouden wordt en wie niet!

Natuurlijk is het niet zo dat Calvijn deze leringen zo maar uit de lucht geplukt heeft. Er staan moeilijke verzen in de Bijbel met betrekking tot de uitverkiezing. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel in zijn geheel te bestuderen. Als u dat doet hoop ik dat u, net als ik, tot de conclusie komt dat God door de eeuwen heen altijd met de mens in gesprek is geweest om hen te overtuigen voor ‘het goede = God zelf’ te kiezen. (Want waarom zou God in debat gaan met mensen die toch niet voor Hem kunnen kiezen?) “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Joh. 3 vers 16

Ik geloof dat ‘de wereld’ en ‘een ieder’ in dit vers niet alleen geldt voor de uitverkorenen van het calvinisme, maar voor een ieder die wil.

Jan Visser jr.

“…. wie is Mijn broeder?”

Laatst hoorde ik voor de zoveelste keer dat de katholieken onze broeders en zusters zijn. Als dat zo is dan is de paus ook onze broeder die zei dat moslims en christenen dezelfde God hebben. Zijn de moslims dan ook onze broeders en zusters? En jehova getuigen, mormonen, boeddhisten, en vrijzinnige protestantse gemeenten? Wat mij betreft kunnen volgers van een valse leer geen broeders en zusters van een ware gelovige zijn.

Waar komt deze tolerantie eigenlijk vandaan?
In ieder geval niet uit de Bijbel, de Bijbel is juist heel intolerant! Want het woord van God zegt dat er alleen door Jezus redding mogelijk is (“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” Johannes 14 vers 6) en er wordt regelmatig gewaarschuwd voor valse leringen. Waarom waarschuwen voor iets dat ongevaarlijk is? De hele wereld praat over tolerantie voor alles en iedereen behalve voor zogenaamde “fundamentalistische christenen”.

Tot deze categorie behoort u als u uw waarheid beperkt tot wat er in de Bijbel staat en uw leven daarop baseert.

Persoonlijk laat het mij koud wat deze “tolerante”’ wereld leert en probeer ik mij meer druk te maken over wat God mij zegt in Zijn Woord ook al is dat niet populair. En volgens mij worden wij opgeroepen de Waarheid te verkondigen, het goede nieuws maar ook het slechte nieuws als u niet wilt luisteren.

Ja maar de liefde is toch het belangrijkste hoor ik u zeggen?

Ja zeker, maar niet de liefde voor de leugen.

En moeten wij niet in vrede samenleven? Ja natuurlijk, maar wij mogen het slechte niet goed noemen en het goede niet slecht.

Maar er zitten toch ook echte gelovigen tussen de katholieken? Als dat zo is, waarom gaan ze dan niet weg? Een goede appel in een rotte fruitmand maakt niet de hele mand weer goed, in alle gevallen: de goede appel wordt ook rot.

En wie denk ik wel dat ik ben, heb ik soms de waarheid in pacht? Wij hebben inderdaad de waarheid in bruikleen: de Bijbel waarin de Here Jezus zelf antwoord geeft op de vraag: wie is Mijn broeder?
“Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.”
Marcus 3: 35

Jan Visser jr.

Christen?

Volgens de Bijbel bestaan er onechte Christenen, die misschien zelf ook niet weten dat ze het niet echt zijn. Omdat in Matteüs 7 vers 22 staat: “Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt.” Misschien is het daarom nuttig om in deze tijd, die gekenmerkt wordt door de leugen, te definiëren van uit de Bijbel wat een Christen eigenlijk is.

Is een Christen bv. iemand die elke week naar een goede kerk gaat? Omdat iedereen de kerk kan binnenstappen, waaronder veel valse leraars, is het onwaarschijnlijk dat dat een Christen van u maakt.

Ook bent u geen Christen omdat u gedoopt bent als kind, omdat die volledig on-Bijbels is, maar ook de volwassen doop geeft u geen redding als het niet echt is. De doop is bedoeld als uiterlijk teken voor uzelf en uw omgeving om te laten zien dat er iets fundamenteels is veranderd in uw innerlijk. Maar kan ook opgedrongen worden door bv. groepsdruk.

Is een Christen dan iemand die uitverkoren is door God en dat u daar dus zelf niets mee te maken hebt, zoals de calvinisten geloven? Ik kan dat niet geloven, omdat u dan van de hele Bijbelse geschiedenis een toneelstukje maakt, waarin de rol van iedereen al vaststaat vanaf het begin. Volgens mij een on-Bijbelse positie, want door de hele Bijbel heen zien wij dat God de mens zoekt en oproept tot bekering. Jesaja 1 vers 18 zegt: “Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Here. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.” (in het Engels nog mooier: Come let us reason)

Goede daden doen maakt u ook al geen Christen, omdat er genoeg ongelovige mensen zijn die goede daden doen. Maar vooral zijn goede daden geen voorwaarde om Christen te worden, maar het resultaat ( als het goed is ) van Christen zijn.

Is het dan genoeg om te geloven dat Jezus bestaat en zelfs voor u gestorven is? In Jakobus 2 vers 14 staat: “Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? “ Ten eerste de satan en co geloven ook dat Jezus bestaat en voor ons gestorven is. en tweede denk ik dat het woord “geloven” een hele zwakke betekenis heeft in de Nederlandse taal. Zo van: ik geloof het wel.

Tot zondebesef komen en uw zonden belijden voor God is wel wezenlijk, maar op zichzelf niet genoeg om Christen te worden, want hoelang duurt uw berouw voordat u weer in uw oude zonden vervalt?

Als we Lukas 14 vers 25 t/m 35 lezen zien we dat Jezus ons oproept om de kosten te berekenen van het Christen zijn voordat we er aan beginnen. (discipelschap) Dus het is zeker niet zo maar wat! En even later zegt de Here tegen Nicodemus in Johannes 3 vers 3: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” Volgens mij moet eerst de oude natuur sterven voordat u christen kunt worden. Galaten 2 vers 20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft lief gehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Bekering en opnieuw geboren worden is afstand doen van onze oude natuur en ons onder de wil van God stellen. En vertrouwen op en geloven in Jezus, is doen wat Hij zegt! Want als u uw eigen wil blijft doen, gelooft u niet echt dat de Here Jezus het beste met ons voor heeft.

Stelt u zich de vraag wel eens of u bereid bent te sterven voor de Here Jezus? Ik hoop dat ons antwoord “Ja” is, want dat moet, volgens mij,  onze instelling wel zijn.

Gelukkig hoeven wij dat allemaal niet in eigen kracht te doen. God geeft ons op het moment van onze oprechte bekering de Heilige Geest om ons door dit leven te leiden. En de last ( ons kruis ) is nooit te zwaar “want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” Matteüs 11 vers 30.

Niemand zegt dat het Christenleven gemakkelijk is, maar het is ook heel bevrijdend om een boek te hebben, de Bijbel, waar alles in staat wat wij nodig hebben in dit leven. 2 Timotheus 3 vers 16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.” En in dat boek staat ook nog eens dat het machtigste Wezen in het universum naar ons omziet en zelfs van ons houdt! Ongelofelijk, geweldig toch?

Wacht niet langer, de maaltijd is gereed, wij worden verwacht.

Totdat Hij terugkomt, Maranatha!

Jan Visser jr.

De mens doet wat hij gelooft.

“Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft” waren de woorden van br. Bolks tijdens zijn inwijdingsdienst tot ouderling. Persoonlijk vond ik dat geweldig om te horen, omdat er volgens mij heel veel betekenis zit in die ene zin.

– Het geeft aan hoe u over God denkt. U gelooft dan dat God bij machte is de Bijbel samen te stellen en aan ons over te leveren zoals Hij wil. En als God zegt dat Hij de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, de aarde volledig onder water heeft gestaan, de Here Jezus geboren is uit een maagd, over het water liep, gestorven en drie dagen later weer opstond voor ons, dan gelooft u dat omdat u gelooft dat God dit Zelf geschreven heeft. Omdat alleen God zulke wonderen kan doen.

– Het geeft ook aan hoe u over uzelf denkt. De Bijbel is vaak geen prettig boek om te lezen omdat het ons een spiegel voorhoudt. Als u wel aardig tevreden met uzelf bent, kunt u beter de Bijbel dicht laten. Want die leert ons dat de mens zondig en verdorven is en dat wij een Verlosser nodig hebben. Omdat wijzelf tot niets goeds in staat zijn. “Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.” Romeinen 3: 12 (Er staat gelukkig ook in wat God voor ons over had: Zijn enige Zoon!)

– Het geeft ook aan hoe u over de toekomst denkt. Als de Bijbel waar is kunnen wij de Wederkomst van de Here Jezus ieder moment verwachten en proberen wij zuiver te leven zodat we ons niet hoeven te schamen. “….. opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.” 1 Thessalonicenzen 3: 13

– Het geeft ook onze grenzen aan. Als u de Bijbel niet gelooft zijn er geen beperkingen en kunt u geloven wat u wilt. U bent dan als iemand die zijn anker weggooit en zich door alle winden en stromingen laat wegvoeren. U houdt dan ook niet van de Here Jezus. “Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Johannes 14: 24

Als ik mensen vertel dat ik vrij evangelisch ben, denken ze soms dat het woordje “vrij” staat voor vrijzinnig. Dan zeg ik net als br. Bolks: ‘Integendeel, wij geloven de Bijbel “van kaft tot kaft”!’

Jan Visser jr.

Oorsprong

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” zegt de Bijbel in Hosea 4 vers 6 en daarom wil ik u informeren over bepaalde denkbeelden t.a.v. Genesis die de kerkdeuren insluipen. Globaal zijn er drie stromingen: creationisme, theïstisch evolutionisme en aanhangers van de gap theorie.

Creationisten geloven in een letterlijke interpretatie van Genesis en dat God alles in zes dagen van 24 uur heeft geschapen. Dit was de algemene opvatting in de eerste 1800 jaar van het christendom.

Theïstische evolutionisten geloven in evolutie maar dan met God aan het begin. Ze geloven dat je Genesis mythologisch moet lezen en dat de aarde miljarden jaren oud is. Het leven begon met een cel geschapen(?) door God. Die het leven toen min of meer aan zijn lot overliet. Op het hoogtepunt werd toen door God een ziel of geest in een aapachtig wezen gelegd.

Aanhangers van de gap theorie geloven wel in de letterlijke interpretatie van Genesis, maar denken dat er grond is voor een gat (van onbepaalde tijd) tussen de verzen 1 en 2 van Genesis 1. Vooral omdat er staat dat de aarde woest en ledig was en dat zou de indruk kunnen wekken dat er sprake was van een oordeel van God over een eerdere schepping. Ze denken dat toen ook satan gevallen was. Onderling is er verschil van menig over de inhoud van deze zogenaamde oergeschiedenis.

Voor zover ik weet wordt de gap theorie in Nederland vooral ondersteund door ds. Koekoek. De argumenten voor de gap theorie draaien vooral om de woorden bara (geschapen uit niets) en asah (gemaakt). Ons belangrijkste argument tegen deze theorie is toch wel Exodus 20 vers 11: “want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is”. In Genesis lezen we dat God schiep en in Exodus dat God maakte. Het argument is dat die twee woorden niet uitwisselbaar gebruikt kunnen worden. Terwijl dat duidelijk wel gebeurt in Genesis 1 vers 26: “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld” en even later in vers 27: “En God schiep de mens naar Zijn beeld”. Een tweede argument is als Jezus in Marcus 10 vers 6 zegt: “Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt”. Als er van alles heeft plaats gevonden tussen de eerste twee verzen van Genesis, zou de mens op het eind van de schepping gemaakt moeten zijn. Een derde argument is, hoe is het mogelijk dat God zei dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed was als de satan toen al in zonde gevallen was?

Theïstische evolutie wordt vooral ondersteund door C. Dekker, A. Knevel, vrijzinnige kerken en misschien W. Ouweneel (hij houdt een slag om de arm). Drie termen in de evolutie: natuurlijke selectie, micro-evolutie en macro-evolutie. De eerste twee zijn wetenschap. Natuurlijke selectie is observeerbaar in de natuur, de sterkste overwint de zwakste. Micro-evolutie is variatie (dus kleine veranderingen) binnen de soort. Kijk bv. naar de vele soorten honden die waarschijnlijk allemaal van de oerhond afstammen. Macro-evolutie gaat weer een stapje verder en zegt dat alle dieren, mensen en planten van elkaar afstammen en daar is nou net geen bewijs voor te vinden. De door Darwin voorspelde tussenvormen zijn nooit gevonden. Evolutie kun je dan ook moeilijk een wetenschap noemen, meer een filosofie. Er zijn ontzettend veel argumenten tegen de evolutie theorie op zich, maar om er ook nog eens God tussen te stoppen is op het belachelijke af.

Had God echt miljarden jaren vol dood en verderf nodig om de mens te scheppen? En daarmee plaats je de dood voor de zondeval. Plus je moet de letterlijke lezing van de Bijbel loslaten. De geschiedenis leert ons dat dan het hek van de dam is. Als je in theïstische evolutie gelooft zet je de “wetenschap” en je persoonlijke bedenksels voor het woord van God.

Creationisme wordt ondersteund door gelovigen die tegenwoordig ook wel fundamentalisten genoemd worden. Creationisme heeft wat mij betreft de beste papieren. Waarom? Omdat God het zo zegt! Als wij het woord van God, de Bijbel, loslaten als absolute waarheid hebben wij elkaar totaal niets meer te zeggen, op geen enkel vlak. Want wie bepaalt wat letterlijk genomen moet worden en wat als mythe? Daar komt nog bij dat er op wetenschappelijk vlak veel aanwijzingen zijn voor een jonge aarde. Bv. de woestijnen en het koraalrif. Die groeien elk jaar een x aantal centimeters. Als je dat terug rekent kom je uit op minder dan 4000 jaar, dus net na de zondvloed. Hetzelfde geld voor de wereldbevolking. De aardlagen zijn voor de evolutionist bewijs van ouderdom. Als je een aquarium vult met verschillende soorten zand en water en je schudt het flink door elkaar krijg je automatisch lagen geselecteerd naar hun dichtheid. Dat soort lagen is overal op aarde te vinden. Voor de creationist bewijs voor de zondvloed. Wij hoeven ons intellect niet los te laten om in de Bijbel te geloven. Integendeel, de echte wijsheid begint bij God.

Laten wij ons gewoon vasthouden aan ons anker: de Bijbel. En ons huis bouwen op onze vaste rots: de Here Jezus Christus!

Jan Visser jr.