Zonde  

Soms overvalt mij een gevoel van walging als ik terug denk aan mijn jeugd. Toen kon je mij  rustig beschrijven als een akelig rotjongetje. Winkeldiefstal, geld en sigaretten stelen van mijn ouders en dan erover liegen. Mijn moeder uitvloeken toen mijn vader op zee was en ik gooide een keer de televisie om en gaf daar heel handig mijn kleine broertje de schuld van. Verder sneuvelden er een aanzienlijk aantal ruiten.  Ik prijs mij gelukkig dat ik in mijn puberjaren extreem verlegen was  zodat de seksuele zonden beperkt bleven tot mijn fantasie.    En je kan ook niet zeggen dat ik met de verkeerde vrienden omging want ik was zelf de verkeerde vriend.

Het grootste probleem met al die dingen is dat je ze niet kan uitwissen. Wat je doet in de tijd hoort voor altijd bij je verleden.  Het valt mij soms zwaar dat alles wat ik nu slecht en verwerpelijk vind tot mijn persoonlijke geschiedenis behoort.    Vanwege, onder andere,  dit soort redenen denken sommigen dat je geheugen gewist wordt als je in de hemel komt.

Nu dat ik een christen ben weet ik dat al mijn schuld  vergeven en zelfs vergeten is en hoor je vaak zeggen dat je niet altijd maar weer al je zonden moet meeslepen in je persoonlijke rugzak.   En dat is natuurlijk waar. Volgens Corrie ten Boom moet je al je zonden in een vijver gooien waar dat bekende bordje bijstaat “verboden te vissen”.   Misschien is dat ook wel  de symbolische betekenis van het opnieuw geboren worden: het oude lichaam met al zijn zondeschuld moet sterven zodat het niet meer bestaat voor God.

Als ik al af en toe last heb van mijn verleden hoe zwaar moet het niet zijn voor God ? Die alle zonden van alle mensen door alle eeuwen tot in details ziet want God weet alles. Hoeveel te meer  moet een perfect Wezen  walgen van onze zonden? En toch offerde God Zichzelf door middel van de Here Jezus en stierf een vreselijke marteldood voor ons.  Wat een onuitlegbare liefde moet God voor de mens  voelen!

Ik geloof niet dat mijn geheugen gewist wordt na mijn dood,  want dan zullen wij niemand meer herkennen in de hemel,  zelfs de Here Jezus niet. Maar bovenal,  hoe kan ik God mijn dankbaarheid betonen als ik niet meer weet waarom Hij voor mij gestorven is?

En als ik daarvoor dan af en toe in mijn rugzak moet kijken,  dan graag!

Jan Visser jr.

De vijf punten van Calvijn

Je zou denken dat het calvinisme bedacht is door Johannes Calvijn. Maar dat is slechts ten dele waar. Calvijn heeft veel overgenomen van Augustinus, een van de grootste kerkvaders van de rooms katholieke kerk. Calvijn heeft het wel helemaal uitgewerkt in zijn ‘institutie’ en het verspreidt, soms op straffe van de dood door verbranding! Het calvinisme is de laatste tijd aardig populair en nu ook in intellectuele evangelische kringen. Wellicht omdat het heel ingewikkeld in elkaar zit en alleen heel slimme mensen het kunnen begrijpen? Maar wat houdt het calvinisme eigenlijk in? Laten we ons beperken tot de vijf bekendste punten van het calvinisme.

– Totale verdorvenheid van de mens; daar zouden we het in eerste instantie mee eens kunnen zijn, ware het niet dat de calvinist daar ook totaal onvermogen van de mens om voor God te kiezen aan vast plakt.
– Onvoorwaardelijke verkiezing; de leer dat God van te voren alle mensen die in de hemel komen heeft uitgekozen. Maar ja, het probleem is dat God dan ook mensen die niet zijn uitgekozen, heeft voorbestemd voor de hel.
– Beperkte verzoening; de leer dat het bloed van de Here Jezus alleen is vergoten voor de uitverkorenen. Dus dat andere mensen niet eens de kans hebben tot God te komen.
– Onweerstaanbare genade; de leer dat de mens die door God is uitgekozen automatisch voor God zal kiezen. De reden daarachter is dat de calvinist niet gelooft in de vrije wil van de mens, maar dat God alles bepaalt. Het probleem is wederom dat God dan verantwoordelijk is voor de mensen die verloren gaan. Hij heeft ze immers niet uitgekozen.
– Volharding van de heiligen; de leer dat als God je heeft uitgekozen je ook zal volharden tot het einde. En als je niet volhardt, je dus ook niet bent uitverkoren. Hier kan ik het misschien mee eens zijn maar dan in de zin van “eens gered, altijd gered”.

De calvinist kent eigenlijk geen enkele geloofszekerheid, want hoe weet je of je uitverkoren bent? God beslist alles, Hij is soeverein.
Vandaar ook dat heel veel mensen door dit geloof doodsangsten uitstaan op hun sterfbed. Het is mij persoonlijk een raadsel waarom Johannes Calvijn zo vereerd wordt. En waarom zou u nog gaan evangeliseren als het toch al vast staat wie behouden wordt en wie niet!

Natuurlijk is het niet zo dat Calvijn deze leringen zo maar uit de lucht geplukt heeft. Er staan moeilijke verzen in de Bijbel met betrekking tot de uitverkiezing. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel in zijn geheel te bestuderen. Als u dat doet hoop ik dat u, net als ik, tot de conclusie komt dat God door de eeuwen heen altijd met de mens in gesprek is geweest om hen te overtuigen alleen op Hem te vertrouwen. Want God heeft het beste met ons voor! Waarom zou God bijvoorbeeld teleurgesteld zijn in Israël als die weer eens de afgoden gingen dienen als dat van te voren allemaal vast stond? Ik denk de reden dat God alles weet niet is omdat God de geschiedenis van tevoren opschrijft maar omdat Hij buiten de tijd staat en daarom weet hoe alles afloopt. Er is een vrije wil of niet, er is geen tussenweg.

 “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Joh. 3 vers 16  Ik geloof dat ‘de wereld’ en ‘een ieder’ in dit vers niet alleen geldt voor de uitverkorenen van het calvinisme, maar voor een ieder die wil.

Jan Visser jr.

CHRISTEN?

Volgens de Bijbel bestaan er onechte Christenen, die misschien zelf ook niet weten dat ze het niet echt zijn. Omdat in Matteüs 7 vers 22 staat: “Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt.” Misschien is het daarom nuttig om in deze tijd, die gekenmerkt wordt door de leugen, te definiëren van uit de Bijbel wat een Christen eigenlijk is.

Is een Christen bv. iemand die elke week naar een goede kerk gaat? Omdat iedereen de kerk kan binnenstappen, waaronder veel valse leraars, is het onwaarschijnlijk dat dat een Christen van u maakt.

Ook bent u geen Christen omdat u gedoopt bent als kind, omdat die volledig on-Bijbels is, maar ook de volwassen doop geeft u geen redding als het niet echt is. De doop is bedoeld als uiterlijk teken voor uzelf en uw omgeving om te laten zien dat er iets fundamenteels is veranderd in uw innerlijk. Maar kan ook opgedrongen worden door bv. groepsdruk.

Is een Christen dan iemand die uitverkoren is door God en dat u daar dus zelf niets mee te maken hebt, zoals de calvinisten geloven? Ik kan dat niet geloven, omdat u dan van de hele Bijbelse geschiedenis een toneelstukje maakt, waarin de rol van iedereen al vaststaat vanaf het begin. Volgens mij een on-Bijbelse positie, want door de hele Bijbel heen zien wij dat God de mens zoekt en oproept tot bekering. Jesaja 1 vers 18 zegt: “Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Here. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.”  (in het Engels nog mooier: Come let us reason)

Goede daden doen maakt u ook al geen Christen, omdat er genoeg ongelovige mensen zijn die goede daden doen. Maar vooral zijn goede daden geen voorwaarde om Christen te worden, maar het resultaat, als het goed is, van Christen zijn.

Is het dan genoeg om te geloven dat Jezus bestaat en zelfs voor u gestorven is? In Jakobus 2 vers 14 staat: “Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? “ Ten eerste de satan en co geloven ook dat Jezus bestaat en voor ons gestorven is. en ten tweede denk ik dat het woord “geloven” een hele zwakke betekenis heeft in de Nederlandse taal. Zo van: ik geloof het wel. 

Tot zondebesef komen en uw zonden belijden voor God is wel wezenlijk, maar op zichzelf niet genoeg om Christen te worden, want hoelang duurt uw berouw voordat u weer in uw oude zonden vervalt?  Als we Lukas  14 vers 25 t/m 35 lezen zien we dat Jezus ons oproept om de kosten te berekenen van het Christen zijn voordat we er aan beginnen. Dus het is zeker niet zo maar wat! En even later zegt de Here tegen Nicodemus in Johannes 3 vers 3: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”  Volgens mij moet eerst de oude natuur sterven voordat u christen kunt worden. Galaten 2 vers 20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft lief gehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Maar hoe werkt dat dan? Ik denk dat bekering en opnieuw geboren worden een heilig moment is in uw leven waarop u zich omkeert en stopt met uw eigen wil te doen. In het diepst van uw hart voor God kiezen. Het uitspreken naar God toe: niet mijn wil maar Uw wil geschiede in mijn leven. En een absoluut vertrouwen en geloven in Jezus Christus en dat is doen wat Hij zegt! Want als u uw eigen wil blijft doen, vertrouwd u niet echt op de Here Jezus. Wij willen graag zelf de regie houden en dat is funest.

Gelukkig hoeven wij dat allemaal niet in eigen kracht te doen. God geeft ons op het moment van onze oprechte bekering de Heilige Geest om ons door dit leven te leiden. En de Here Jezus belooft ons te helpen zodat het nooit te zwaar wordt “want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”Matteüs 11 vers 30.

Stelt u zich de vraag wel eens of u bereid bent te sterven voor de Here Jezus? Ik hoop dat ons antwoord “Ja” is, want dat moet, volgens mij,  onze instelling wel zijn.

Niemand zegt dat het Christenleven gemakkelijk is, maar het is ook heel bevrijdend om een boek te hebben, de Bijbel, waar alles in staat wat wij nodig hebben in dit leven. 2 Timotheus 3 vers 16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

En in dat boek staat ook nog eens dat het machtigste Wezen in het universum naar ons omziet en zelfs van ons houdt! Ongelofelijk, geweldig toch?

Wacht niet langer, ieder die wil mag komen, je hemelse Vader kijkt naar je uit.

Totdat Hij terugkomt, Maranatha!

Jan Visser jr

De mens doet wat hij gelooft

“Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft” waren de woorden van een broeder tijdens zijn inwijdingsdienst tot ouderling. Persoonlijk vond ik dat geweldig om te horen, omdat er volgens mij heel veel betekenis zit in die ene zin.

– Het geeft aan hoe u over God denkt. U gelooft dan dat God bij machte is de Bijbel samen te stellen en aan ons over te leveren zoals Hij wil. En als God zegt dat Hij de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, de aarde volledig onder water heeft gestaan, de Here Jezus geboren is uit een maagd, over het water liep, gestorven en drie dagen later weer opstond voor ons, dan gelooft u dat omdat u gelooft dat God de waarheid door Zijn profeten heeft laten opschrijven. Omdat alleen God zulke wonderen kan doen.

– Het geeft ook aan hoe u over uzelf denkt. De Bijbel is vaak geen prettig boek om te lezen omdat het ons een spiegel voorhoudt. Als u wel aardig tevreden met uzelf bent, kunt u beter de Bijbel dicht laten. Want die leert ons dat de mens zondig en verdorven is en dat wij een Verlosser nodig hebben. Omdat wijzelf tot niets goeds in staat zijn.  “Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.” Romeinen 3: 12 (Er staat gelukkig ook in dat God daar een oplossing voor heeft!)

–  Het geeft ook aan hoe u over de toekomst denkt. Als de Bijbel waar is kunnen wij de Wederkomst van de Here Jezus ieder moment verwachten en proberen wij zuiver te leven zodat we ons niet hoeven te schamen. “….. opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.” 1 Thessalonicenzen 3: 13

– Het geeft ook onze grenzen aan. Als u de Bijbel niet gelooft zijn er geen beperkingen en kunt u geloven wat u wilt. U bent dan als iemand die zijn anker weggooit en zich door alle winden en stromingen laat wegvoeren. U houdt dan ook niet echt van de Here Jezus. “Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;  en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Johannes 14: 24

Als ik mensen vertel dat ik vrij evangelisch ben, denken ze soms dat het woordje “vrij” staat voor vrijzinnig. Dan kan ik gelukkig ook zeggen: ‘Integendeel, wij geloven de Bijbel “van kaft tot kaft”!

Jan Visser jr.