De twaalf apostelen

We kennen allemaal wel de apostelen. De meeste kunnen we bij naam noemen, maar als we bij acht of tien zijn, dan houdt dat wel op. Bij mij in ieder geval, want  er zijn twee apostelen die Judas heten en wel twee of drie die Jacobus heten, n.l. Jacobus de meerdere, Jacobus de apostel en Jacobus de mindere. Ik heb het maar eens uitgezocht.

Simon (Jezus noemde hem Petrus) en Andreas zijn broer. (Zonen van Jona). Joh. 1:43

Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeüs (Jezus noemde hen Boanerges, wat zonen van de donder betekent)

Filippus, Bartholomeüs (is Nathanaël) en Thomas.

Mattheüs is Levi de Tollenaar. (Zoon van Alfeüs)

Jacobus (zoon van een andere Alfeüs)

Judas – Thaddeüs (ook Lebbeüs genoemd ) Soms wordt hij geïdentificeerd met de broer van Jacobus de mindere en daardoor misschien wel een broer van de Here Jezus.

Simon Kananites (die Zelotes werd genoemd)

Judas Iskariot.  Matthias nam de plaats in van Judas Iskariot.

Dus: Petrus, Andreas, Jacobus (de meerdere), Johannes, Filippus, Bartholomeüs, Thomas, Matheüs, Jacobus (de apostel), Judas -Thaddeús, Simon Kannanites en Judas Iskariot / Matthias nam zijn plaats in.

Paulus zegt over zichzelf: Want ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een een apostel te heten, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. ( I Kor. 15:9)

Opmerking; Jacobus de mindere, de rechtvaardige of de jongere is een broer van Jezus, was geen

apostel. Traditioneel wordt zijn brief in de bijbel aan hem toegeschreven.

Volgens traditie van de R.K- kerk moet “broers en zussen van Jezus”  niet letterlijk worden genomen. De R.K- kerk heeft het dogma aanvaard dat Maria altijd maagd is gebleven en interpreteert het woord ‘broer’ (Grieks: adelphos) als ‘neef’of ‘verwante’.

Op grond van datzelfde dogma heeft de orthodoxe kerk de traditie, dat Jacobus een halfbroer van Jezus is, geboren uit een eerder huwelijk van Jozef.    

In feite is het niet belangrijk of hij familie is. Lucas 8: 19-21  Zijn moeder en broeders kwamen tot Hem en zij konden Hem niet bereiken vanwege de schare. Men boodschapte Hem: Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U zien. Hij antwoordde echter en zei tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods  horen en doen.     

Paulus maakte zendingsreizen en kwam in Rome. Petrus kwam ook in Rome. Johannes ging naar Efeze en Patmos. Jacobus (de meerdere) ging naar Spanje en Thomas naar India. Thadeüs en Alfeüs zijn naar Armenië gegaan.