Bergen

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren, van de wateren; en het was alzo. God noemde het uitspansel hemel en God  zei: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën.

We weten dat het droge land niet vlak is, maar reliëf heeft. In dat reliëf zit behoorlijk verschil. Er zijn heuvelen en bergen. Ook veel hoge bergen. Veel bergen hebben een naam, vaak omdat ze markant zijn en een ontzagwekkende hoogte hebben. We weten dat ze een bomengrens hebben, daarna is er wat struikgewas en dan nog lagere plantengroei. Als de vegetatie ophoudt, dan zijn er  korstmossen, sneeuw of ijs.

Van sommige bergen zeggen we: ‘daar ligt eeuwige sneeuw’.

Heuvelen zijn liefelijk, bedekt met groene weiden, met korenvelden of druivenranken. Op sommige bergruggen doet men aan terrasbouw, een mooi aanschouwelijk gezicht.

In de Alpen heb je bijvoorbeeld de Mont Blanc, de hoogste berg van Europa. De Matterhorn is bij velen bekend, de bergtop is vaak in wolken gehuld. De Junkfrau en de Eiger kennen velen.

In Spanje zijn bijvoorbeeld, de Mulhacèn en de Spico Valeta de hoogste bergtoppen. Ze liggen namelijk in de Sierra Nevada. Gineke, Diny en ik hebben er eens in een zomer nog sneeuwresten gezien. De Teide is de hoogste berg van Spanje, maar die ligt op het Canarische eiland Tenerife.

De Elbroes is de hoogste berg van het Kaukasusgebergte.

De Himalaya spreekt echt tot onze verbeelding, met de hoogste bergtop de Mont Everest, die meer dan 8800 m. hoog is.

In Noord-Amerika zijn de Rocky Montains, die zich helemaal uitstrekken door Midden-Amerika naar Zuid-Amerika, die daar het Andesgebergte wordt genoemd.

In Israël zijn ook bergen, bergen die niet zo hoog zijn, maar waarover we toch wel eens gelezen hebben, nl. de Ebal en de Gerizim.

De berg Gerizim is een berg in Samaria. Daar werden de zegeningen van Israël uitgesproken. De Gerizim is een der bergtoppen van het gebergte Efraïm, tegenover de berg Ebal gelegen. De Gerizim is 881 mtr. hoog, 59 mtr. kleiner dan de Ebal.

De Ebal is noordelijke bergtop van het gebergte Efraïm. Gerizim heet de zuidelijke.

Mozes duidde hun ligging aan, toen het volk Israël in de vlakke velden van Moab gelegerd was: Deut.11: 30  “liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan achter de westelijke heerbaan, in het land der Kanaänieten, die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal bij de terebinten van More?

Deut.; 11: 29  “Wanneer nu de Here, uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.

Deut. 11: 26 t/m 28a “Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg, maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied.

Op de rotsheuvel Golgotha (schedelplaats), daar stierf Jezus voor onze zonden. Hij maakte daar de weg vrij voor ieder die in Hem gelooft, naar Zijn hemels Koninkrijk.